FANDOM


Kabuki syndrome [↗]
Kaeser syndrome [↗]
K-aggravated myotonia [↗]
K+-aggravated myotonia [↗]
Kahler's disease [↗]
Kahrizi syndrome [↗]
Kaler-Garrity-Stern syndrome [↗]
Kallin syndrome [↗]
Kallmann syndrome [↗]
Kallmann syndrome - heart disease [↗]
Kalyanaraman syndrome [↗]
Kandori's fleck retina [↗]
Kantaputra mesomelic dysplasia [↗]
Kanzaki disease [↗]
Kaplan-Plauchu-Fitch syndrome [↗]
Kaplowitz-Bodurtha syndrome [↗]
Kaposiform hemangioendothelioma [↗]
Kaposi's sarcoma [↗]
Kappa-chain deficiency [↗]
Kappa light chain-associated Fanconi syndrome [↗]
Kapur-Toriello syndrome [↗]
Karandikar-Maria-Kamble syndrome [↗]
Karsch-Neugebauer syndrome [↗]
Kartagener syndrome [↗]
Kasabach-Merritt syndrome [↗]
Kashani-Strom-Utley syndrome [↗]
Kasznica-Carlson-Coppedge syndrome [↗]
Katsantoni-Papadakou Lagoyanni syndrome [↗]
Kaufman-Mckusick syndrome [↗]
Kawasaki disease [↗]
Kawashima syndrome [↗]
Kawashima-Tsuji syndrome [↗]
KBG-like syndrome [↗]
KBG syndrome [↗]
Kearns-Sayre syndrome [↗]
Keasby tumor [↗]
Keipert syndrome [↗]
Kelley-Seegmiller syndrome [↗]
Kelly-Kirson-Wyatt syndrome [↗]
Kelly-Paterson syndrome [↗]
Kennedy disease [↗]
Kennedy-Teebi syndrome [↗]
Kennerknecht syndrome [↗]
Kenny-Caffey syndrome [↗]
Kenny syndrome [↗]
Kenya tick-bite fever [↗]
Kenya tick typhus [↗]
Keratitis - ichthyosis - deafness/Hystrix-like ichthyosis - deafness [↗]
Keratoderma hereditarium mutilans [↗]
Keratoderma hereditarium mutilans with ichthyosis [↗]
Keratoderma - hypotrichosis - leukonychia [↗]
Keratoderma - ichthyosiform dermatosis - elevated beta-glucuronidase [↗]
Keratoderma palmoplantaris transgrediens et progrediens [↗]
Keratoderma palmoplantar, Norrbotten recessive type [↗]
Keratodermia palmoplantar periorificial, Olmsted type [↗]
Keratolytic winter erythema [↗]
Keratosis extremitatum hereditaria progrediens [↗]
Keratosis follicularis [↗]
Keratosis follicularis - dwarfism - cerebral atrophy [↗]
Keratosis follicularis spinulosa decalvans [↗]
Keratosis linearis - ichthyosis congenita - sclerosing keratoderma [↗]
Keratosis, Nagashima-type [↗]
Keratosis palmaris et plantaris - clinodactyly [↗]
Keratosis palmoplantaris - corneal dystrophy [↗]
Keratosis palmoplantaris - cystic eyelids - hypodontia - hypotrichosis [↗]
Keratosis palmoplantaris - esophageal carcinoma [↗]
Keratosis palmoplantaris nummularis [↗]
Keratosis palmoplantaris papulosa [↗]
Keratosis palmoplantaris - periodontopathia - onychogryposis [↗]
Keratosis palmoplantaris striata [↗]
Keratosis palmoplantaris transgrediens of Siemens [↗]
Keratosis palmoplantaris with arrythmogenic cardiomyopathy [↗]
Keratosis palmoplantar - periodontopathy [↗]
Keratosis pilaris atrophicans [↗]
Kerion celsi [↗]
Kersey syndrome [↗]
Ketoacidosis due to betaketothiolase deficiency [↗]
Ketoaciduria - intellectual deficit - ataxia - deafness [↗]
Ketohexokinase deficiency [↗]
Ketotic glycinemia [↗]
Keutel syndrome [↗]
Khalifa-Graham syndrome [↗]
Ki1-positive lymphoma [↗]
KID/HID syndrome [↗]
KID syndrome [↗]
Kienbock disease [↗]
Kikuchi disease [↗]
Kikuchi-Fujimoto disease [↗]
Kimura disease [↗]
King-Denborough syndrome [↗]
Kinky hair disease [↗]
Kinky hair syndrome [↗]
Kinsbourne syndrome [↗]
Kjellin syndrome [↗]
Kjer disease [↗]
Klatskin tumor [↗]
Kleeblattschaedel syndrome [↗]
Kleefstra syndrome [↗]
Kleefstra syndrome due to 9q34 microdeletion [↗]
Kleefstra syndrome due to 9q subtelomeric deletion [↗]
Kleefstra syndrome due to a point mutation [↗]
Kleefstra syndrome due to del(9)(q34) [↗]
Kleefstra syndrome due to monosomy 9q34 [↗]
Kleine-Levin syndrome [↗]
Kleiner-Holmes syndrome [↗]
Klein-Waardenburg syndrome [↗]
KLICK syndrome [↗]
Klippel-Feil deformity - conductive deafness - absent vagina [↗]
Klippel-Feil malformation [↗]
Klippel-Feil sequence [↗]
Klippel-Trenaunay syndrome [↗]
Klippel-Trenaunay-Weber syndrome [↗]
Klüver-Bucy syndrome [↗]
Kniest dysplasia [↗]
Knobloch-Layer syndrome [↗]
Knobloch syndrome [↗]
Knuckle pads - leuconychia - sensorineural deafness [↗]
Kocher-Debre-Semelaigne syndrome [↗]
Kohlschutter-Tonz syndrome [↗]
Kok disease [↗]
Komar syndrome [↗]
Kommerell diverticulum [↗]
Konigsmark-Knox-Hussels syndrome [↗]
Kopysc-Barczyk-Krol syndrome [↗]
Kosenow syndrome [↗]
Kostmann syndrome [↗]
Kosztolanyi syndrome [↗]
Kousseff syndrome [↗]
Koussef-Nichols syndrome [↗]
Kowarski syndrome [↗]
Kozlowski-Brown-Hardwick syndrome [↗]
Kozlowski-Krajewska syndrome [↗]
Kozlowski-Massen syndrome [↗]
Kozlowski-Tsuruta syndrome [↗]
Krabbe disease [↗]
Krabbe disease, classic form [↗]
Krabbe disease, early-onset [↗]
Krabbe disease, late-onset [↗]
Krasnow-Qazi syndrome [↗]
Krauss-Herman-Holmes syndrome [↗]
Kudo-Tamura-Fuse syndrome [↗]
Kufs disease [↗]
Kugelberg-Welander disease [↗]
Kugelberg-Welander disease, autosomal dominant [↗]
Kumar-Levick syndrome [↗]
Kunze-Riehm syndrome [↗]
Kurczynski-Casperson syndrome [↗]
Kuskokwim disease [↗]
Küssmaul-Maier disease [↗]
Kuzniecky syndrome [↗]
Kynureninase deficiency [↗]
Kyphomelic dysplasia [↗]
Kyphosis - brachyphalangy - optic atrophy [↗]